Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst

Club Reglement Sint - Servatius

Artikel 1 De maatschappij is samengesteld uit : werkende-,steunende- en ereleden. De werkende leden mogen onder geen enkele voorwaarde werkend lid zijn van een andere balboogmaatschappij. Artikel 2   Wordt tot de maatschappij toegelaten : Als werkend lid : Hij die zijn aanvraag om toetreding schriftelijk indient. Deze moet gesteund zijn door twee werkende leden. Gedurende acht dagen wordt dan deze aanvraag uitgehangen in het  clubhuis. Op een algemene vergadering wordt nadien de toetreding aanvaard bij gewone meerderheid (de helft van de stemmen plus één) Een kandidaat lid dat zijn aanvraag gedaan heeft  vóór afsluiten van het lentekampioenschap kan op de eerstvolgende algemene statutaire vergadering aangenomen worden onder voorbehoud. De definitieve  aanvaarding kan gebeuren volgens het reglement op de volgende algemene vergadering (maart - april). Ieder verzoek tot bijtrede na de zomer zal gebeuren zoals in het huidige reglement d.w.z. een jaar op proef nadien eventuele aanvaarding het jaar na zijn aanvraag zoals gebruikelijk op een statutaire vergadering. Na beëindiging van de proefperiode wordt de definitieve aanvaarding als effectief werkend lid door de algemene vergadering uitgesproken. Bij weigering ervan, moet de reden niet bekendgemaakt worden. Als steunend lid : Hij die de maatschappij materiële- of andere bijstand verleent (zoals een boog ter beschikking stellen van de maatschappij of aan een lid ervan). Als erelid : Hij die jaarlijks een bijdrage geeft aan de maatschappij als financiële steun. Artikel 3 Ieder werkend lid moet jaarlijks zijn bijdrage betalen. De te betalen som wordt ieder jaar vastgelegd op een algemene vergadering. Minderjarigen (-18 jaar) betalen als jaarlijkse bijdrage, het bedrag dat dient betaald te worden aan N.U.K.B. Zij betalen de normale bijdrage vanaf het seizoen waarin zij meerderjarig worden. Artikel 4 - Uitsluitingen Zal onmiddellijk door de maatschappij uitgesloten worden : hij die : - zijn jaarlijkse bijdrage weigert te betalen. - wie naar een andere balboogmaatschappij overgaat kan nadien nooit meer door  de maatschappij aangenomen worden . -       door een onterende straf veroordeeld wordt. -       door daden of woorden de maatschappij schaadt. Artikel 5 Hij die zich dronken onder de wip aanbiedt, zal door de bestuursleden onmiddellijk verbod worden opgelegd verder te schieten en dit om gebeurlijke ongelukken te vermijden. Artikel 6 - Bestuur    Paragraaf 1:  Het bestuur bestaat uit: - Dagelijks Bestuur - Algemeen Bestuur - Algemene Vergadering Paragraaf 2:  Dagelijks bestuur bestaat uit: - Voorzitter - Archivaris - Penningmeester - Ondervoorzitter - Secretaris - Website beheerder Zij zorgen voor de dagelijkse werking van de club, en komen op regelmatige tijdstippen bijeen om de lopende zaken te behandelen. Zij hebben een mandaat voor aankopen ten voordele van de club tot € +- 250,00 Alle beslissingen worden mondeling meegedeeld aan de leden, er zal dus geen schriftelijk verslag van de bijeenkomsten opgemaakt worden. Alle voorstellen van de leden dienen door het dagelijks bestuur behandeld en/of goedgekeurd te worden. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter bepalend zijn. Het dagelijks bestuur kan steeds andere (bestuurs)leden uitnodigen op de vergadering, indien zij dit wenselijk achten. Paragraaf 3:  Het algemeen bestuur bestaat uit 1. Dagelijks bestuur 2. Koning ( uit hoofde van zijn status ) 3. Deken ( uit hoofde van zijn status ) 4. 1 commissaris ( te verkiezen ) Zal minimum twee maal per jaar samenkomen (voor de algemene vergadering) en/of op vraag van de bestuursleden. Zij zorgen voor het goede verloop van grotere activiteiten van de club Banket Uitstap voorbereiding algemene vergadering, …… Zij krijgen een mandaat voor grotere aankopen volgens de behoeften van de club. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter bepalend zijn. Paragraaf 4:  De algemene vergadering bestaat uit: 1. Dagelijks bestuur 2. Algemeen bestuur 3. Alle leden Zal minimum twee maal per jaar samenkomen, waarbij één vergadering statutair is. Zij verkiezen de nieuwe bestuursleden volgens de normen bepaald in Par 8. Zij aanvaarden eveneens wijzigingen aan de statuten zoals hierin vermeld. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter bepalend zijn. Paragraaf 5:  Keizer en Koning Keizer en koning : verbonden aan hun titel hebben zij recht elke Algemene bestuursvergadering bij te wonen, zij hebben echter geen stemrecht. Artikel 7 - Verantwoordelijkheden - De Voorzitter - Archivaris Vertegenwoordigt de maatschappij bij elke gelegenheid. Hij leidt de vergaderingen en handhaaft de orde. Instaan voor de goede staat van het hem toevertrouwde materiaal. Hij moet jaarlijks de inventaris van de eigendommen der maatschappij opmaken – het archief bijhouden en beheren (incl.materiële voorwerpen).     Maakt in tweevoud (één voor de eigenaar en één voor het klassement van de archivaris) identificatiefiche op per balboog en eventueel bijhorende gek, vermeldend : bouwjaar, bouwer en     andere karakteristieken. Deze worden onderschreven door de eigenaar. De eigenaar is NIET verplicht   om deze fiche op te maken en/of in bewaring te geven bij de archivaris. Bij een uitleenovereenkomst kunnen beide partijen een document bekomen bij de archivaris waarin de hierboven vermelde karakteristieken van het uit te lenen wapen (indien gekend) vermeldt worden alsook de eventuele duur van de overeenkomst. Indien één van de partijen dit wenst zal een kopie van deze overeenkomst, ondertekend door beide partijen, in bewaring gegeven worden bij de archivaris. De archivaris heeft verder GEEN verantwoordelijkheid in deze overeenkomst, en elke wijziging en/of stopzetting van de overeenkomst dient onmiddellijk aan de archivaris gemeld worden. Wanneer het eigendom van het gilde betreft, (archivaris en schutter-gebruiker) MOET de archivaris dit document opmaken, ondertekend door hem en de ontlener, gezien hij optreed als “verantwoordelijke” voor dit wapen. Het uitlenen van een wapen van de club dient steeds goedgekeurd te worden door het Dagelijks Bestuur. Brengt jaarlijks tijdens de algemene statutaire vergadering verslag uit over de toestand met gebeurlijke aan- en opmerkingen. Principieel kunnen aan het gilde geschonken wapens en toebehoren niet te gelde gemaakt worden en dienen eigendom van de club te blijven. - De Penningmeester - Ondervoorzitter  Inkomsten en uitgaven bijhouden met steun van een commissaris uit de herkiezinggroep 2 (art.8  paragraaf 2).  Geeft jaarlijks een kasverslag tijdens de algemene statutaire vergadering, na  controle en waarmerken voor ontlasting van het kasboek door de  commissarissen of  ontstentenis van één dezer door een ander bestuurslid.  Een getypt of geschreven, gedateerd en ondertekend exemplaar van de financiële toestand op dat  tijdstip, dient de secretaris ter beschikking gesteld, alsook aan de bestuursleden welke hierom  verzoeken  - De Secretaris - Website Beheerder De briefwisseling, het opmaken van de bestuur- en algemene vergaderingverslagen, de schriften, registers en administratieve gedenkstukken. Geeft lezing van de verslagen der eigen bestuur- en algemene vergaderingen (ter goedkeuring), bij aanvang van de daarop volgende algemene vergadering en stelt een kopie ter beschikking van de bestuursleden welke hierom vragen. Geeft tevens lezing van de vergaderingverslagen der overkoepelende en aanverwante organismen ter informatie en evaluatie. Opstellen en verspreiden kalender der schietingen. - De Commissaris Alle gebeurtenissen onder de wip zoals orde en tucht. De spreekbuis tussen bestuur en leden op alle manifestaties betreffende gebeurlijke anomalieën. De commissaris controleert jaarlijks, vóór aanvang van de algemene statutaire vergadering, het kasboek en alle financiële middelen. Na deze in orde te hebben bevonden,dateert en ondertekent hij het kasboek ter ontlasting van de penningmeester. Na controle parafeert hij de kopieën der kasverslagen. - De Keizer Behoudt deze titel levenslang. Hij is in wezen een ambassadeur voor zijn gilde, welke hij in  woord en daad vertegenwoordigt. Hij is verantwoordelijk voor de Keizersbraak en neemt deel aan de bestuurvergaderingen. - De Koning Aangezien de koning de maatschappij vertegenwoordigd kan hij eveneens deelnemen aan de wedstrijd Koning der Koningen ( zie nationaal reglement) Zorgt voor de Koningsbraak, optrekken van de prang en plaatsen van de vogels, bijgestaan door de Kallekoning. De Kallekoning vervangt de Koning bij diens afwezigheid en staat de Koning bij in zijn verantwoordelijkheden. De Koning ontvangt een aandenken van het gilde. Artikel 8 Om de 2 jaar wordt het bestuur voor de helft herkozen, voor een mandaat van 4 jaar. Groep 1 : Penningmeester / Ondervoorzitter & Commissaris Groep 2 : Voorzitter / Archivaris & Secretaris / Website beheerder De herverkiezing zal gebeuren ten laatste 4 weken na de Kallescheut en dit in geheime zitting op de algemene statutaire vergadering . Om verkozen te worden is de gewone meerderheid vereist (de helft van de stemmen plus 1). Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij ontslag of overlijden van een bestuurslid zal binnen de 4 weken een algemene vergadering samengeroepen worden, teneinde een opvolger te verkiezen. Artikel 8 bis - Bestuur der verbroedering der stad Aalst Paragraaf 1: De voorzitter van St. Servatius maakt ambtshalve deel uit van het bestuur der verbroedering. Tweejaarlijks en samenvallend met de herkiezingdatum der maatschappij duidt het dagelijks bestuur van St. Servatius 2 van zijn bestuursleden aan om te zetelen in de verbroedering. Indien één der bestuursleden ontslag neemt dienen één of twee nieuwe bestuursleden verkozen te worden. Deze drie afgevaardigden bij de verbroedering kunnen zich, gedurende het uitoefenen van hun mandaat, niet laten vervangen. Bij ontslagname als afgevaardigde bij de verbroedering door een mandataris duidt de maatschappij een nieuw bestuurslid aan. Deze verkiezing gebeurt uitsluitend op de statutaire vergadering door het nieuw samengesteld dagelijks bestuur van Sint-Servatius. Paragraaf 2: Bij zijn toetreding tot de maatschappij ontvangt elk lid de samenstelling van het bestuur Sint-Servatius, afgevaardigden en bestuursleden der Verbroedering. Elke wijziging in de samenstelling van hoger vernoemde bestuursorganen wordt zo vlug mogelijk aan alle leden gemeld. Artikel 9 Ingeval van ontbinding Sint-Servatius Koninklijke balboogmaatschappij 1840 Paragraaf 1: Schenking aan het Aalsters Stedelijk museum - Het Vaandel - Braken - Alle attributen met betrekking tot balbogen en 1 balboog in eigendom van de maatschappij Paragraaf 2: Het Financiële vermogen - Voor resterende leden die wensen over te gaan naar een andere Balboogmaatschappij, wordt aan de nieuwe club een bijdrage geleverd ten bedrage van het gemiddeld vermogen per lid van hun nieuwe club, zolang het eigen vermogen dit aankan ( voorbeeld: vermogen = €1000,00 ; 20 leden geeft dus een bijdrage van €50,00 per lid dat overgaat) - De rest van het financiële vermogen wordt geschonken aan een Aalsterse organisatie met goed doel - Eventuele andere balbogen in eigendom van de maatschappij kunnen per opbod te koop aangeboden worden aan het hoogst biedend lid van Sint-Servatius, de opbrengst hiervan, behoort eveneens tot het financiële vermogen. Artikel 10 Koningschieting : tweejaarlijks op de even jaartallen, telkens op de zondag volgend op Onze Lieve Heer Hemelvaart. Prijs van de koning :tweejaarlijks op de oneven jaartallen eveneens op de zondag volgend op Onze Lieve Heer Hemelvaart. Kalleschieting : laatste kalenderdag van het jaarlijkse seizoen. Keizer : deze titel wordt toegekend aan de schutter die zich 3 maal opeenvolgend koning schiet. Artikel 11 Elke voorgestelde wijziging of niet voorzien geval in dit reglement zal door het dagelijks bestuur onderzocht worden. Indien noodzakelijk zal het reglement onmiddellijk aangevuld worden na een algemene statutaire vergadering. Artikel 12 - Vaandrig. Deze eer wordt toegekend aan een verdienstelijk jong lid, aangeduid door het dagelijks bestuur. De vaandrig is verantwoordelijk voor het bewaren in goede staat van het vaandel, vlagstok en kraag. Hij oefent zijn taak uit bij alle officiële manifestaties. Indien om gegronde en verantwoorde reden de getitelde vaandrig niet aanwezig kan zijn, zal de eer het vaandel te dragen toegekend worden bij voorkeur aan het jongste verdienstelijk lid. Artikel 13 Toetreding als lid (werkend-,steunend- of erelid) omvat het onvoorwaardelijke en vrijwillig aanvaarden van onderhavig reglement, de reglementen van de Verbroedering der Aalsterse Balbooggilden en Nationale Federatie der Balboogschutters van België. Artikel 14 - Inwerkingtreding. Aalst, 23 oktober 2014