Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst

Origineel Reglement

Eerste Hoofdstuk Samenstelling der Maetschappy. Aenvaerdingen. Artikel 1. De Maetschappy is samengesteld uit werkende leden, vereerende leden en leden van eer. De werkende leden mogen van geene andere balboogschietingmaetschappy deel maken, en hebben alleen beraedslagende en kiesstem in al de zaken der Maetschappy; zy zyn verpligt na hunne aenvaerding het tegenwoordig Reglement te ondertekenen. Het getal der werkende leden is op 45 bepaeld, hetgone der vereerende leden en leden van eer is onbepaeld. De vereerende leden worden op hunne vraeg of door een lid voorgedragen, by enkel besluit van den Eed aengenomen, en op een byzonderen Register ingeschreven; zy zullen nooit mogen deel nemen aen Prysschietingen uit de kas der Maetschappy gegeven. De titel van lid van eer kan gegeven worden aen personen, die door hunnen Stand in de samenleving of door dienstbewyzingen, tot het welzijn der Maetschappy kunnen bydragen of hebben bygedragen. Art.2. Om als werkend lid voorgedragen en aengenomen te worden, moet den kandidaet meerderjarig wezen; in het tegengeval, zal er een schriftelyke toestemming van zyne ouders of voogden vereischt worden. Art.3. Den kandidaet moet aen de Eed door een lid voorgedragen worden. Het regt blyft den Eed voorbehouden den kandidaet, bygeslotene stembriefjes, aen te nemen of te weigeren, zonder, in welk geval het ook moge wezen, de reden zyner beslissing bekend te moeten maken. Art.4. In geval den kandidaet de noodige vereischten vereenigt, en den Eed eene voor hem gunstige beslissing neemt, dan word zyne aenbieding door twee leden van den Eed getekend, en gedurende acht dagen, op eene hiertoe aen te duiden plaets; ter inzage der leden uitgeplakt. Art.5. Aen deze schikkingen voldaen zynde, zoo gaet men tot de ballotering van den kandidaet over, en tot deze worden op goed geschikten tyd, al de leden byeengeroepen. Art.6. De ballotering zal geene plaets grypen indien er niet een derde der werkende leden van de Maetschappy deel in neemt. Word dit getal niet bereikt, dan word de ballotering voor acht dagen verschoven, dan gaet de balloterind ten minste met dry leden voort. De ballotering geschied met witte en zwarte korrels; den kandidaet moet ten minste de helft der stemmen bekomen in witte korrels; indien het getal der korrels de stemmers overtreft, zal den Voorzitter of zyner plaetsvervanger eene herkiezing gebieden. Den stemmer, die er zich aen pligtig maekt, zal, zoo hy ontdekt word, met eene boet, door den Eed vast te stellen, gestraft worden. Art.7. De werkende leden zullen voor inkomende recht vyf franken betalen en voor jaerlyksche vergelding, tien franken, dit by trimester. De vereerende leden zullen zonder inkomende recht zes franken 's jaers, by trimester betalen. De leden van Eer betalen geene hoegenaemde retributie of inkomende recht. Art.8. De leden die weigeren hunne vergelding, boeten of andere toevallige schulden te betalen, worden door den Eed verzocht, aen dezelve te voldoen; is de rekening, na dry opvolgende uitnoodigingen niet gesloten, dan word de nalatigen voor den Eed geroepen, en ingeval van niet te betalen, onmiddelyk op bevel van denzelven, uit de registers der Maetschappy geschrabt; ook zal hiervan door den Secretaris, in het Proces Verbal der beraedslaging, melding gemaekt worden. Hieraen zal hy zich zonder verder beroep moeten gedragen. Art.9. Kan nimmer als lid aengenomen worden, dengenen welken eene onteerende straf ondergaen heeft en wiens onregelmatig gedrag openbaer bekend is. De leden die tot onteerende straffen zullen veroordeeld worden, even als die, welke zich door hun onregelmatig gedrag zouden doen opmarken, zullen uyt de Maetschappy gesloten worden. Er word door den Eed voor de uitsluiting gehandeld even als voor de aenvaerding. Art.10. De uitsluitingen, waervan er melding is gemaekt, onttrekken de overtreders het regt van nog als leden aengenomen te worden. Art.11. De werkende leden moeten op hunne eerste aenvraeg aen den Eed over te brengen; als vereerende leden ingeschreven worden, zonder eenige hoegenaemde formaliteit te moeten ondergaen, en mogen later, indien het getal der werkende leden niet volzet is, op dezelve wyze wederom in die hoedanigheid aengenomen worden. Art.12. De vereerende leden, de leden van Eer, de uittredende leden en de uit de Maetschappy geslotene leden, hebben niet het minste regt op de voorwerpen de Maetschappy toebehoorende, of in dezelfs Inventaris ingeschreven. Art.13. De Maetschappy kan enkel met toestemming van al de werkende leden ontbonden worden. Tweede Hoofdstuk. Van den Eed en dezelfs werkzaemheden. Art.14. De Maetschappy word bestuerd door een Eed of Comiteit, samengesteld uit negen werkende leden. 1° Een Voorzitter 2° Een Ondervoorzitter 3° Een Eersten Deken 4° Een Tweeden Deken 5° Een Schatbewaerder 6° Een Koning 7° Een Vaandrig 8° Een Commissaris 9° Een Secretaris Art.15. Alle twee jaren des zondags na de koningscheut, worden al de werkende leden byeengeroepen, om tot de herkiezing van den Eed over te gaen, uitgenomen den koning, denwelken door zyne behendigheid deze weerdigheid bekomt. De kiezingen geschieden lid voor lid, volgen hunnen rang in den Eed, met geslotene stembriefkens en by meerderheid van stemmen; de tegenwoordige leden alleen kunnen aen de stemming deel nemen. Alle briefjes waerop de naem niet leesbaer geschreven staet, worden nietig verklaerd. Art.16. De volstrekte meerderheid van stemmen word vereischt om verkozen te worden. In geval van gelykheid van stemmen, zal de benoeming vallen op het oudste lid. Art.17. Indien, door overlyden of anderzins, eene plaets in den Eed kwam open te vallen, worden al de leden binnen de maand gedagvaerd, ten einde in de gaping te voorzien. Om tot de kiezing te kunnen overgaen, moet er tenminste een derde deel van de Maetschappy deel in nemen; men zal stiptelyk navolgen het Art.6. Art.18. De leden van den Eed zyn verpligt zich den Eersten Maendag van elke maend te vergaderen in het Lokael der Maetschappy, om over deszelfs belangen te beraedslagen en de geschillen te vereffenen welke zich tusschen de leden zouden kunnen opdoen. De beslissingen van de Eed moeten uitgevoerd worden. Art.19. De Voorzitter alleen heeft het recht den Eed by een te roepen en in zyne afwezigheid den Ondervoorzitter en zoo voords op order van rang. De Voorzitter is gehouden de eer en de belangen der Maetschappy voor te staen, de klachten der leden te aenvaerden, om ze aen de Eed over te maken, en de beslissingen van dezen door den Commissaris der Maetschappy te doen uitvoeren. Hij heeft het oppergezag over al wat de Maetschappy betreft. Art.20. In afwezigheid van den Voorzitter, zal den Eed door den Onder-Voorzitter worden voorgezeten, en by afwezigheid van dezen, door den volgenden Ambtenaer, in het orde voorgeschreven by het Art.14. Art.21. Den Schatbewaerder is gelast de ontvangsten der Maetschappy te doen, en, by ordonnantie van den Eed, de schulden derzelve te betalen. Alle ordonnantie van betaling moet door den Voorzitter geteekend wezen. Art.22. Den Secretaris is gelast met de briefwisseling der Maetschappy, en in het algemeen met al de schriften, welke de Maetschappy aengaen. Hy stelt proces-verbael op van al de zittingen en schryft deze op een daertoe bestemden Register. De schriften, Registers en gedenkstukken de Maetschappy toebehoorende worden aen zyne goede zorgen toevertrouwd. Art.23. Om te kunnen beraedslagen moeten er ten minste vyf leden van den Eed tegenwoordig zyn; de belissing word met meerderheid van stemmen genomen. In geval van gelykheid, zal er door lotgeval beslist worden. Art.24. De beraedslagingen worden op eenen daertoe bestemden Register ingeschreven en door den Voorzitter en Secretaris geteekend. Art.25. De leden, aen welkers zorgen de voorwerpen der Maetschappy toevertrouwd zyn, moeten dezelve op de eerste vraeg aen den Eed overbrengen. Derde Hoofdstuk. Pligten der Leden, samenstellen der Pelotons, Feesten, Schietingen, enz. Art.26. De werkende Leden zyn verpligt zich te bevinden in het Lokael der Maetschappy, den Eersten Zondag van elke maend, tusschen 7 en 9 uredes avonds, en aldaer een hiertoe bestemden Regster te handtekenen, op boete van Tien Centiemen. Deze vergadering heeft plaets zonder eenige schriftelyke uitnoodiging. Art.27. Den Eed zal jaerlyksden dag vaststellen, op welken de feest van den heiligen Servatius zal gevierd worden, en hier omtrent de noodige maetregels en voorzorgen nemen. Art.28. Op den zelfden dag zullen de pelotons samengesteld worden op de volgende wyze : de Hoofdmans worden eerst gekozen : deze gekozene hoofdschutters zullen dan de overige leden onder elkanderen loten. Art.29. Het opzigt der Gaupeirsse is aen de byzondere zorg van den Koning toevertrouwd. Zonder zyne toestemming mag dezelve op geene andere dagen gerecht worden, dan op den Zondag, Maendag, Donderdag en Zaterdag van iedere week, en voorts op de heiligdagen. Hy bepaeld het getal der vogels, welke hy, na goeddunken, op de Peirrse doet plaetsen, en stelt de uer vast, op de welke de schietspelen mogen aenvang nemen; dit alles onder goedkeuring van den Eed. Art.30. Op de hiervoren bepaelde Schietingen, zullen al de leden der onderscheidene Pelotons te samen schieten en gezamentlyk in schade en buit komen. Art.31. Alle twee jaren steld den Eed den dag vast op welken zondag der maend Juny de Koningscheut zal plaets hebben, en neemt de noodige voorzorgen om deze feest met allen luister te vieren. Art.32. 'S Zondags van de kiezing des Eeds, word door den Voorzitter het tegenwoordig Reglement verpligtend verklaerd, het welke gedurende op de zael der Maetschappy zal uitgeplakt hangen. De leden die verlangen de Maetschappy te verlaten, zyn verpligt hun ontslag schriftelyk in handen van den Eed over te maken, mits te betalen den prorata van de retributie, volgens den verschenen tyd. Nogtans eenen trimester begonnen zynde, zoo zal denzelven voluit moeten betaeld worden. Art.33. Zal voor afgeschoten aenzien worden, allen vogel, welken de Spil verlaten heeft,waerop hy geplaetst was. Indien er meer dan eenen vogel in eene scheut afgeschoten word, heeft den schutter alleenlyk regt tot eenen naer zynen keus. Art.34. Al wat den schutter eenigzins in zyne scheut kan hinderen, is strengelyk verboden; den overtreder zal voor den Eed geroepen worden : dezen zal hem de straf opleggen welke voor de belangen der Maetschappy noodig geacht word. Art.35. Als een lid zynen boog op de schouders heeft, en zynen boog kwam af te loopen, zal zyne scheut voor goed aenzien worden, en indien den zelven op de schouders niet staet, zal hy mogen op nieuw schieten, nochtans zal hy in dees laetste geval nooit recht hebben aen eenen afgeschoten vogel. Als een lid met twee ballen schiet, zal zyne scheut verbeurt blyven, als ook dengenen die buiten de Grille zal schieten of tegen liggen. Er is bovendien nog stiptelyk verboden, met looden of yzeren ballen te schieten. Eindelyk de leden die zullen misbruik maken van het schietspel, of elkander mishandelen of verwyten, zullen, indien het den Eed goedvind, volgen Art.39. van het Reglement gestraft worden. Art.36. Als er leden eene schieting buiten het Lokael zouden bywoonen, waer zy eene of meerdere medaliën zouden bekomen, zullen deze medaliën, zonder vergelding, aen de Maetschappy toebehooren. Art.37. Indien er buiten alle verwachting, in het Lokael der Maetschappy, gedurende het schietspel, gewoone of buitengewoone vergadering, eenige geschillen tusschen de leden zich opdeden, zullen dezelve door de tegenwoordig zynde leden van den Eed beslist worden. Hunne uitspraek is onwederroepelyk en moet uitgevoerd worden. Art.38. In geval een lid kwam te overlyden, worden al de leden der Maetschappy schriftelyk gedagvaerd in het lokael, ten einde zich van daer, naer het huis van den Overledene te begeven en de begravenis by te woonen; al de leden zullen den rouwvloers aen den linker arm moeten dragen; de stoet zal voorafgegaen worden door den tamboer, de trommel in den rouw, den rouwslag slaende, door den Vaendrig met het vaendel ook in den rouw; voor een werkende lid zal den Koning zyne braek in den rouw dragen. Na de kerkplechtigheden, zullen al de leden het lyk vergezellen na het kerkhof; het lyk in den put gelaten en met aerde bedekt zynde, zal den stoet met slaende trommel en vliegend vaendel, naer het lokael der Maetschappy terug keeren. Daerna zal den Eed eene mis tot lafenis zyner ziel doen lezen. Art.39. Al de leden der Maetschappy moeten zich gedragen aen alle Ordonnantiën, Reglementen, Resolutiën, reeds genomen en nog te nemen, door den Eed der Maetschappy; de minste blyk van afkeuring, zal met eene boet van Eenen frank gestraft worden. By ervalling met eene boet van Vyf franken. Indien er eene derde ervalling binnen het jaer plaets heeft, zal den Overtreder, op bevel van den Eed , door den Secretaris, van de lyst der leden geschrabt, en ter margie zyner aenvaerding, de reden zyner uitschrabbing aengeteekend worden. Art.40. Den Comit‚ zal alleen het regt hebben de tent aen de Maetschappy toebehoorende te leenen aen den baes van het lokael; op voorwaerde dat de kosten van plaetsen en afbreken ten koste van den baes zullen zyn, en dezelve te moeten dienen voor de Maetschappy. Art.41. Alle aenvraeg, geteekend door ten minste 6 leden, ten doel hebbende, tot nut der Maetschappy, eenige veranderingen aen het reglement toe te brengen, moet aen den Voorzitter ter hand gesteld worden, den welken binnen de veertien dagen, al de leden zal byeen roepen, ten einde de voorstellen aen hunne bedenking te onderwerpen. Om over dezelve te kunnen beslissen, moeten er ten minste een derde deel der leden tegenwoordig zyn; de beslissing word met enkele meerderheid van stemmen genomen. Art.42. De goede eendragt onder al de leden der Maetschappy doen heersschen; de Maetschappy doen bloeien en gedurig doen aengroeien, met al wat de gevoelens der leden, de zeden of de welvoegelykheid zouden kunnen kwetsen, te verwijderen, zulks is de byzondere zending van den Eed. Art.43. Indien er in het tegenwoordig Reglement eenige bepalingen voorkomen, welke verschilliglyk uitgelegd of verstaen worden, zal den Eed er over beraedslagen en een besluit nemen, waeraen een ieder zich zonder beroep zal moeten gedragen. Art.44. Met het ondertekenen van het Reglement, zyn de leden der Maetschappy verbonden, zich getrouw aen hetzelve te gedragen, den voortgang der Maetschappy voor te staen, hare goede faem, welke zy zoo lang bezit te behouden, en aen den Eed de grootste vryheid te laten, voor al wat de Maetschappy aengaet. Aldus voorgelezen, goedgekeurd en vastgesteld in algemeene vergadering der leden, welke alle verklaerd hebben zich aen het zelve te gedragen, binnen Aelst in ons Lokael, dezen Zeven en twintigsten September Achtien honderd acht en zestig. Letterlijk overgenomen uit het handgeschreven Reglement van Balboogmaatschappij Sint- Servatius.